اگر می‌خواهید معمار باشید، لازم است افراد زیادی را بشناسید. مثل بسیاری از حرفه‌های دیگر شما مجبورید با مردم آشنا شوید تا بتوانید کار بعدی‌تان را بگیرید. همانطور که ثروتمندترین و بزرگترین معمار آمریکا گفته است: «اولین اصل در معماری این است: سفارش کار بگیرید». به عبارت دیگر اگر به اندازهٔ کافی با شخصیت یا متقاعد کننده به نظر نمی‌رسید تا یک موقعیت کاری را تصاحب کنید هیچ وقت به هیچ‌جا نمی‌رسید. (مصاحبهٔ منتشر شده در وب‌سایت Academy of Achievement، سال 1992)