من فکر می‌کنم جوانی که تازه پا در راه معماری گذاشته باید حداقل در دو دانشکدهٔ معماری تحصیل کند. فکر می‌کنم چنین کسانی باید حداقل در دو کشور کار کنند و فکر می‌کنم که نباید فقط به آنچه بزرگ‌ترها می‌گویند اکتفا کنند. فکر می‌کنم که آنها باید بروند بیرون و ببینند. بسیاری از معماران جوان تنها به اینترنت و کتاب‌ها و آنچه استادان آنها می‌گویند بسنده و اتکا می‌کنند. آنها نمی‌روند بیرون تا آنچه مردم می‌کنند را تماشا کنند. نگاه کردن به نظر من خیلی مهم است. حتی ایستادن در یک ایستگاه اتوبوس و نگاه کردن به رفتار مردم. این خیلی مهم است. (در گفتگوی منتشر شده توسط دانشکدهٔ معماری دانشگاه سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک (KADK)، سال 2017)

گفتارهای مرتبط