ممتحن‌الدوله با اينکه اولين معمار تحصيل کرده ايراني بود، اما درعمل اگر عکس‌هايش را ببينيم، حتي در روش ايستادن و نوع کار در آتليه هم تقليد مي‌کرده، عمدتا هم از شيوهٔ معماران غربي. اين داستان تا به امروز ادامه دارد و امروز هم معماران معاصر ايران، چه پيش کسوت‌ها و چه جوان‌ها، عموما مهندس معمارند و نه معمار و اين غرب زدگي را دنبال مي کنند. نگاه ما معطوف به فرهنگ معماري غني خودمان نيست؛ فرهنگي که هم هندی‌ها و هم آمريکايی‌ها مجبور شده اند سيستم نُه مربع آن را تقليد کنند، درعوض در ايران ما اصلا چنين کاري انجام نمي دهيم. (گفتگو با روزنامهٔ شرق، 1395)