نحوهٔ شکل‌گیری هر طرح برای من منحصر به فرد است، زیرا نیروهایی همچون بستر طراحی، شرایط موجود، فرهنگ، آب و هوا و برنامه در هر طرح نسبت به طرح دیگر متفاوت است. بنا بر این شما به مثابه طراح به ایده‌ای نیاز دارید تا این نیروهای متعدد را در کنار یکدیگر متحد کند؛ ایده‌ای که طرح را در مکان آن و برای منظور آن معنی‌دار و قابل توجه کند. این همان مسیر همیشگی من برای آغاز پروژه‌هاست. (گفتگو با اندرو کاروسو در وبسایت NBM، سال 2012)