هنر چیزی عامه‌پسند نیست و از آن گذشته، اسباب‌بازی بسیار گران برای افراد ثروتمند هم نیست. هنر جز برای انتخاب معدود کسانی که نیاز به تفکر در نظم دارند و خود می‌تواند رهنمودی برای آنان باشد، خوراک فکری لازم و ضروری نیست. هنر در ذات خود متکبر است. (در کتاب به سوی معماری جدید، سال 1923)