بین نظریه‌ها و سایر آنچه استادان دانشکده‌های معماری و دستیاران آنها به دانشجویان می‌آموزند و چیز واقعی که همان «ساختمان»‌ است اختلاف زیادی وجود دارد. برای همین توصیهٔ من به جوانان این است که دانشکده‌تان را با دقت انتخاب کنید. استادان خود را به دقت انتخاب کنید. سعی کنید در جایی درس بخوانید که معماری در آن به مثابه یک کل مجموع درس داده می‌شود، نه به مثابه یک تئوری. در جایی درس بخوانید که معماری را همچون راهی برای زندگی به شما می‌آموزند.
در مدارس معماری تاکید بیش از اندازه‌ای بر مسائل انتزاعی می‌شود. این که دانشجویان نظریه، ایده یا کانسپت درستی داشته باشند. این تاکید بیش از حد بر انتزاع باعث می‌شود زندگی واقعی در حاشیه قرار بگیرد. (گفتگو با وب‌سایت Architects’ Journal، سال 2013)