کامران صفامنش: تقابل بین سنت و مدرنیسم را یک بحث انحرافی می‌دانم

دو عبارت سنت و مدرنیسم به نادرستی در مقابل هم و کاملا ضد هم مطرح و فرض شده‌اند. در صورتی که من بحث تقابل بین سنت و مدرنیسم را یک بحث انحرافی می‌دانم. در واقع دو نوع برداشت از مدرنیسم وجود دارد. یک نوع مدرنیسم مستتر در خون و روح و فکر بشر که از ابتدا تا الان وجود داشته...