جو بر: نقاش باید به جنبه‌های ناخوشایند زندگی مثل مرگ و کثافت نیز بپردازد

من این را واجب می‌دانم که در هر نقاشی در نقاطی خاص جسور باشی. مهم است که نقاشی جنبه‌های کمتر خوشایند زندگی مثل مرگ و کثافت را نیز شامل شود. و همچنین مهم است که کار کلیشه‌ای از آب در نیاید. اگر من بتوانم تعریفی صریح در کارم بگنجانم، دیگر خیلی تاثیرگذار نخواهد بود و بعد...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }