دیمین هرست: مردم به علم ایمان دارند اما به هنر مشکوک‌اند

هنر همیشه خیلی ساده است، یا هنر خوب همیشه ساده است. من علم را به همان شکلی به کار گرفته‌ام که پیکاسو به کار گرفت و از صندلی و دسته‌های دوچرخه کلهٔ یک گاو را ایجاد کرد. در واقع چیز پیچیده‌ای دربارهٔ این موضوع وجود ندارد. برعکس هنر، علم توجه مردم را به خودش جلب کرده...