پت استر: افزودن زیبایی به زندگی یک کنش سیاسی است، هرچند صراحت ندارد

کنترل کردن بوم بسیار دشوار است، در حقیقت رها کردن لذت بیشتری دارد. من به نقاشی‌هایم به عنوان نقاشی‌های مفهومی غیرعینی نگاه می‌کنم. هیچوقت احساس نکردم بار مسئولیتی بر دوشم است که بخواهم چیزی را با اثرم بیان کنم. اگر واقعا نیاز بود حرفی بزنم، باید صریح‌تر می‌بودم. یک...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }