جو بر | Jo Baer

نقاش باید به جنبه‌های ناخوشایند زندگی مثل مرگ و کثافت نیز بپردازد.

جو بر

من این را واجب می‌دانم که در هر نقاشی در نقاطی خاص جسور باشی. مهم است که نقاشی جنبه‌های کمتر خوشایند زندگی مثل مرگ و کثافت را نیز شامل شود. و همچنین مهم است که کار کلیشه‌ای از آب در نیاید. اگر من بتوانم تعریفی صریح در کارم بگنجانم، دیگر خیلی تاثیرگذار نخواهد بود و بعد از شش ماه از چشم‌ها خواهد افتاد. (در گفتگو با Linda Boersma منتشر شده در مجلهٔ بمب در سال 1995)