نیکول فریدنی

هر عکس موسیقی خاص خودش را دارد.

نیکول فریدنی

عکاس وقتی وارد طبیعت می‌شود، نوای موسیقایی طبیعت همراه او است. وقتی عکاس وارد یک چنین فضایی می‌شود باید بتواند این موسیقی را در عکس خود نشان بدهد. متأسفانه برخی هنگام عکاسی در طبیعت توجه به این موسیقی نمی‌کنند، یا اصلاً متوجه نمی‌شوند که تأثیر منفی در کارشان می‌گذارد. می‌توان هنگام عکاسی برای تمرکز بیشتر و خوب دیدن از موسیقی‌های خوب آهنگسازان مشهور استفاده کرد. به هرحال هر عکسی دارای موسیقی خاص خودش است، وقتی که از بازار مسگرها یا کارگاه قالی ‌بافی عکاسی می‌کنیم باید به ‌نوعی این موسیقی را در پس ‌زمینهٔ عکس به مخاطب ارائه دهیم. (در گفتگو با محمود عبدالحسینی نویسندهٔ مجلهٔ هنرهای تجسمی، ش 24، فروردین سال 1385)