پت استر | Pat Steir

افزودن زیبایی به زندگی یک کنش سیاسی است، هرچند صراحت ندارد.

پت استر

کنترل کردن بوم بسیار دشوار است، در حقیقت رها کردن لذت بیشتری دارد. من به نقاشی‌هایم به عنوان نقاشی‌های مفهومی غیرعینی نگاه می‌کنم. هیچوقت احساس نکردم بار مسئولیتی بر دوشم است که بخواهم چیزی را با اثرم بیان کنم. اگر واقعا نیاز بود حرفی بزنم، باید صریح‌تر می‌بودم. یک نقاشی نمی‌تواند چیزی به شما بگوید. من اکثر آثار هنری با تم سیاسی را چندان موفق نمی‌بینم چون رک و راست نیستند. اگر می‌خواهید تاثیر مستقیمی ایجاد کنید، از خانه بیرون می‌روید و در تظاهرات شرکت می‌کنید، یا با یک پلاکارد می‌ایستید، مستقیم و رک. من فکر می‌کنم خلق کردن چیزی زیبا و آوردن زیبایی به زندگی یک کنش سیاسی است اما صریح و مستقیم نیست. (در گفتگو با Emma Robertson منتشر شده در وبسایت The Talks ، سال 2017)