پل آندرو

نوعی زیبایی، سازمان فکری و لذت اکتشاف در تفکر ریاضی و فیزیک هست که در معماری هم وجود دارد، اگرچه با آن متفاوت است. و من آن را دوست دارم.

پل آندرو

در همان روزهایی که ریاضیات می‌خواندم به نظرم رسید نوعی حس زیبایی، نوعی سازمان فکری و جریان اکتشاف در ریاضیات هست. این حس در معماری هم هست. نه این که بخواهم بگویم ریاضیات و حساب برای معماری مفیدند. محاسبهٔ ساختمان چیز دیگریست. اما نوعی زیبایی، سازمان فکری و لذت اکتشاف در تفکر ریاضی و فیزیک هست که در معماری هم وجود دارد، اگرچه با آن متفاوت است. و من آن را دوست دارم. (در مجلهٔ معمار، شمارهٔ ۲)