پیتر کوک | Peter Cook

معماران جوان باید حداقل در دو دانشکده تحصیل و در دو کشور مختلف کار کنند.

پیتر کوک

من فکر می‌کنم جوانی که تازه پا در راه معماری گذاشته باید حداقل در دو دانشکدهٔ معماری تحصیل کند. فکر می‌کنم چنین کسانی باید حداقل در دو کشور کار کنند و فکر می‌کنم که نباید فقط به آنچه بزرگ‌ترها می‌گویند اکتفا کنند. فکر می‌کنم که آنها باید بروند بیرون و ببینند. بسیاری از معماران جوان تنها به اینترنت و کتاب‌ها و آنچه استادان آنها می‌گویند بسنده و اتکا می‌کنند. آنها نمی‌روند بیرون تا آنچه مردم می‌کنند را تماشا کنند. نگاه کردن به نظر من خیلی مهم است. حتی ایستادن در یک ایستگاه اتوبوس و نگاه کردن به رفتار مردم. این خیلی مهم است. (در گفتگوی منتشر شده توسط دانشکدهٔ معماری دانشگاه سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک (KADK)، سال 2017)

قرار دادن یک درِ لعنتی در جای درستش یعنی بهتر کردن زندگی.

پیتر کوک

من همچنان معتقدم که معماری می‌تواند زندگی مردم را بهبود دهد. هرچند امروز منظورم از بهبود مفهوم انقلابی یا آرمانشهری آن نیست. حتی قرار دادن یک درِ لعنتی در جای درستش به معنای بهتر کردن زندگی است؛ چه قرار دادن یک در ساده در جای درستش چه تصمیمات مهم‌تر از آن. (مصاحبه با وب‌سایت آرک‌دیلی، سال 2014)