اگر مردم را آزاد بگذارند می‌توانند برای خود مسکن بسازند. زیرا اصل نیروی غریزی تامین مسکن زمان و مکان نمی‌شناسد. (مجلهٔ هنر و معماری، ش 47 و 48)