دیمیتری پورفیریوس | Demetri Porphyrios

دیمیتری پورفیریوس، متولد سال ۱۹۴۹، معمار یونانی ساکن انگلستان است.

سنت و مدرنیته دو روی یک سکه هستند، اما فرهنگ ما بین آنها نوعی دوگانگی باب کرده است.

دیمیتری پورفیریوس

برای من سنت و مدرنیته دو روی یک سکه هستند، اما متأسفانه فرهنگ ما بین آنها نوعی دوگانگی باب کرده است. {طوری که گویی} سنت همیشه با آنچه در گذشته رخ داده مرتبط است و مدرنیته با آنچه منتظرش هستیم ارتباط دارد. من فکر نمی‌کنم که ساز و کار زندگی اینطور باشد.

سنت و مدرنیته پاره‌ایی از یک زنجیره هستند. این امر را از دریچهٔ یک استعاره ببینید. این که بگوییم من و پدرم هیچ وجه مشترکی نداریم چون او نود ساله است و من پنجاه و نه ساله کاملاً مزخرف است. من به او بسیار مدیونم، اما این بدین معنی نیست که من یک رونوشت از او هستم. من همه چیز را از او گرفته‌ام و آنها را مالِ خود کرده‌ام. (در گفت‌وگو با Mark F. Bernstein، منتشر شده در نشریهٔ Princeton Alumni Weekly، سال ۲۰۰۷)