میرزا مهدی‌خان شقاقی (ممتحن‌الدوله)

متأسفانه در ایران در هر زمان كارها به واسطه و به وسیلهٔ اشخاص نادان و منفعت‌پرست پیش رفته و می‌رود.

میرزا مهدی‌خان شقاقی

متأسفانه در ایران در هر زمان كارها به واسطه و به وسیلهٔ اشخاص نادان و منفعت‌پرست پیش رفته و می‌رود و عموم اعمال مملكتی و شخصی به غلط می‌گذرد و مردمان باهوش خدادادی و عالم از خدمت محروم می‌مانند! به همین جهت مملكت رو به خرابی می‌رود چرا كه امور به دست جُهال می‌افتد. چنانكه افتاد و می‌افتد و با این اخلاق سران و بزرگان دولت ما بدبختی را استقبال می‌كنیم. (کتاب خاطرات ممتحن‌الدوله، سال ۱۲۵۳ش)