هنری مور | Henry Moore

امروز همه می‌خواهند با ماهیت و ذات چیزها کارشان را شروع کنند.

هنری مور

#هنری_مور: اینکه همه می‌خواهند با ماهیت و ذات چیزها کارشان را شروع کنند مشکل زمانهٔ امروز است. بسیاری از هنرمندان جوان امروز توقع دارند با عصارهٔ حاضر و آماده و جوشیده‌ای کارشان را شروع کنند، بدون اینکه استخوان‌ها و مواد افزودنی برای درست کردن آن را بشناسند و در اختیار داشته باشند. من فکر نمی‌کنم چنین توقعی به جا باشد. (در گفتگو با Alan Bowness در سال ۱۹۷۰، منتشر شده در گاردین، سال 2013)