ویلم دکونینگ | Willem de Kooning

بیوگرافی و چند اثر ویلم دکونینگ

اینکه سعی کنی به زور و اجبار سبکی داشته باشی ایدهٔ بسیار مزخرفی است.

ویلم دکونینگ

«سبک» یک جور کلاهبرداری است. من همیشه احساس می‌کردم که یونانی‌ها پشت ستون‌هایشان پنهان شده‌اند. اینکه سعی کنی به زور و اجبار یک سبکی داشته باشی ایده بسیار مزخرفی است. توان ارتجاعی قدرت طوری است که سبب می‌شود سبک و دیگر چیزها ادامه داشته باشد. فهمیدن اینکه یک سبک از کجا شروع شده غیرممکن است. من فکر می‌کنم این بورژواترین ایده ممکن است که آدم فکر کند می‌تواند از قبل پدیدآورنده سبکی خاص باشد. در اشتیاق پدید آوردن یک سبک بودن مثل این است که به خاطر اضطراب خود معذرت خواهی کنی. بهرحال به نظر من نوآوران، در پایان یک دوره ظاهر می‌شوند. (در سخنرانی A Desperate View در مدرسه Subjects of the Artist در سال ۱۹۴۹)