دوروتا تنینگ: نقاشان امروز از کشیدن اندام انسان اعراض می‌کنند

امروز به ندرت کسی اندام انسان را نقاشی می‌کند، نقاشان به دلایلی از این کار اعراض می‌کنند. شاید چون خیلی نزدیک یا زیادی صادقانه است. قبلا یک اصطلاحی بود: آنقدر داغ است که نمی‌شود دست زد. من نمی‌فهمم چرا کسی نباید حقیقتا شیفته فرم انسان باشد، دلایل بسیار زیادی برای این...