روی لیکتنستاین: برخلاف آنچه به ما آموخته‌اند، طراحان امروز پیش از کشیدن نقاشی می‌دانند نتیجهٔ کارشان چه شکلی خواهد بود

به نظر من یک نفر برای تولید اثر هنری به چیزی بیشتر از ارادهٔ محض نیاز دارد. به عبارت دیگر، قصد من برای به نمایش گذاشتن کارم منجر به خلق اثر هنری نمی‌شود، بلکه کارتونیست حقیقی رسالتی به عهده دارد. او داستانی را به معرض نمایش می‌گذارد و بسیار هم در این کار خبره است و...