لیندا بنگلیس: هنر یک نظام آزاد است

من مقررات و به اصطلاح فرمتی را تعیین می‌کنم که قرار است از طریق آن سخن بگویم. مادهٔ خام را برمی‌دارم و موقعیت را خلق می‌کنم. سیاق و زمینهٔ اثر تعیین‌کننده است. می‌توان گفت که یک‌جور رویکرد علمی با نتیجهٔ نامشخص و پایان باز است. بسیاری از هنرمندها در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }