هنری مور: امروز همه می‌خواهند با ماهیت و ذات چیزها کارشان را شروع کنند

#هنری_مور: اینکه همه می‌خواهند با ماهیت و ذات چیزها کارشان را شروع کنند مشکل زمانهٔ امروز است. بسیاری از هنرمندان جوان امروز توقع دارند با عصارهٔ حاضر و آماده و جوشیده‌ای کارشان را شروع کنند، بدون اینکه استخوان‌ها و مواد افزودنی برای درست کردن آن را بشناسند و در...