چرا درآمد معمارها توی ایران اینقدر پایینه؟ در این ویدئو راجع به این موضوع صحبت میکنیم.