معماری راهی برای بیان ارزش‌هاست. روش معماری ما بازتابی است از روش زندگی ما و به همین علت است که سنت‌های بومی و لایه‌های تاریخی هر شهر تا این حد جذاب و قابل توجهند. هر دوره‌ای مجموعه واژگان مناسب خود را تولید می‌کند. گاهی ما مجبوریم گذشته را برای یافتن منابع الهام آنچه در آینده می‌سازیم جستجو کنیم. معماری اصیل‌ترین نمود ارزش‌های مدنی ماست. (گفتگو با مجلهٔ The European، سال 2014)